Cours disponibles

Assessing Your Strengths, Interests and Values

This course will help you identify your professional strengths, interests, and values. What are you good at? Leveraging your strengths boosts self-confidence and performance. What tasks do you enjoy? Following your interests makes work feel fun and engaging. 

A Guide to Workplace Professionalism

You will learn the basics of professional behavior at work with examples of do’s and don’ts in real-world scenarios. Then, you’ll learn the fundamentals of professional communication, whether through emails, phone calls, or other formal and informal situations. When finished, you’ll understand how to build professionalism into every aspect of your job. 

Applied Linguistics Research B2

Môn học Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học ứng dụng cung cấp cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh các kiến thức về các bước trong một qui trình nghiên cứu (từ lựa chọn đề tài, hình thành câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu, điểm luận các nghiên cứu đi trước, hình thành chiến lược nghiên cứu, các cách thu thập thông tin định tính và định lượng, các phương pháp xử lí và phân tích thông tin, đến khâu cuối cùng kiểm tra các kết luận và viết báo cáo khoa học. Học xong môn học này, học viên sẽ biết vận dụng kiến thức môn học vào thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong Ngôn ngữ học ứng dụng.

AI Tools by TARI

Welcome to our AI Tools course! Explore chatbots, text summarization, and machine learning through hands-on experience. Gain practical skills for the modern workplace.

Business Writing Fundamentals

This course will teach you how to apply the principles of good business writing to your work, how to deploy simple tools to dramatically improve your writing, and how to execute organization, structure, and revision to communicate more masterfully than ever. You'll be able to apply your new learning immediately to your work and improve your writing.

Online Security Fundamentals

In this course, you’ll learn how to recognise online security threats that could harm you and explore the steps you can take to minimise your risk.

Teaching Knowledge Tests

TKT (Teaching Knowledge Test) là kỳ thi của Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge về giảng dạy tiếng Anh. Kỳ thi không chỉ kiểm tra kiến thức tiếng Anh mà còn kết hợp kiểm tra các kỹ năng giảng dạy của giáo viên như chuẩn bị giáo án, lựa chọn nguồn tư liệu giảng dạy, quản lý lớp học, v.v.

TOEIC Practice Tests

The TOEIC Listening and Reading test measures proficiency in English reading and listening skills, from beginner to advanced level (A1-C1). Maximize your TOEIC test performance with these 10 full  practice tests. Scores are available immediately.