Qui trình ghi danh như thế nàoBước 1: Đóng học phí 1 lần qua hình thức chuyển khoản

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
+ 6221201004234 mở tại Agribank Chi nhánh Nam Hoa, TP.HCM.
Mức học phí:

Khóa học TESOL 120H

+ Đối với học viên toàn quốc : 9.500.000 VNĐ (Chín triệu năm trăm nghìn đồng)
+ Đối với sinh viên, cựu sinh viên trường HUFLIT (học bổng 25%) : 7.125.000 (Bảy triệu một trăm hai lăm nghìn đồng)

Khóa học TESOL 140H

+ Đối với học viên toàn quốc : 14.500.000 VNĐ (Mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng)
+ Đối với sinh viên, cựu sinh viên trường HUFLIT (học bổng 25%) : 10.875.000 (Mười triệu tám trăm bảy lăm nghìn đồng)

Nội dung ghi trên Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi

Khóa học TESOL 120H

+ Đối với học viên toàn quốc: TESOL120A - Họ tên - Số điện thoại (Ví dụ: TESOL120A - Nguyễn Văn A - 0918025566)
+ Đối với sinh viên, cựu sinh viên trường HUFLIT: TESOL120B - Mã số SV - Số điện thoại (Ví dụ: TESO120B - 18DH690318 - 0918025566)

Khóa học TESOL 140H

+ Đối với học viên toàn quốc: TESOL140A - Họ tên - Số điện thoại (Ví dụ: TESOL140A - Nguyễn Văn A - 0918025566)
+ Đối với sinh viên, cựu sinh viên trường HUFLIT: TESOL140B - Mã số SV - Số điện thoại (Ví dụ: TESOL140B - 18DH690318 - 0918025566)

Bước 2: Upload ảnh chụp hóa đơn đóng học phí/ chuyển khoản lên CognitoForms; Khai báo thông tin tạo tài khoản khóa học.
https://www.cognitoforms.com/HUFLIT2/TESOL
Bước 3: Username và pasword để vào khóa học sẽ được gửi cho bạn qua email cung cấp tại CognitoForms trong vòng 2  ngày làm việc.


Last modified: Tuesday, 15 August 2023, 4:22 PM